ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ - „Lucrari de intretinere si reparatii curente pentru drumuri comunale si strazi rurale in comuna Borsa, judetul Cluj”.