Primăria Borşa județul Cluj

ACTE-INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE A COPILULUI – pentru persoanele care 12 luni anterioare naşterii au fost ELEVI / STUDENŢI / MASTERANZI / DOCTORANZI

1. CERERE TIP – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi! 
2. Adeverinţă de la facultate, pt. anul anterior datei naşterii copilului (an calendaristic), cum că beneficiarul este student/ă la zi şi ambii ani şcolari / universitari (dacă în acel an intră 2 ani şcolari) i-a frecventat fără întrerupere
3. Declaraţie pe proprie răspundere, că la data solicitării indemnizaţiei nu realizează venituri profesionale impozabile 
4. Copii cărţi de identitate ale părinţilor
5. Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor
6. Copie certificat de căsătorie
7. Copie livret de familie actualizat – pentru persoanele căsătorite
8. Declaratia celuilalt parinte - TIP  
9. Extras de cont (ORIGINAL), semnat şi stampilat de bancă (pe numele solicitantului)– este opţional, pt. virarea banilor în cont
10. Date cu character personal 
11. Dosar plic
 
Vă rugăm ca adeverinţele de elev/student să conţină CNP-ul beneficiarului, numele şi prenumele decanului, directorului, secretarului; se eliberează pentru a-I servi la AJPIS
 
Pentru doctoranzi, se va elibera şi adeverinţă emisa de facultate, cu cuantumul lunar net al bursei de doctorat.
 
Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi ORIGINALELE acestora!
 
Atentie:
În cazul în care drepturile mai sus menţionate sunt solicitate de către tatăl copilului, este necesară şi:
- o adeverinţă de la locul de muncă al mamei cu perioada concediului de maternitate (pre şi postnatal) şi data reluării activităţii, dacă aceasta este salariată
- dacă mama copilului realizează venituri din activităţi independente, se va aduce o adeverinţă eliberată de către CAS cu plata ori neplata concediului de maternitate (pre şi postnatal)
- declaraţie pe proprie răspundere (tip) în cazul în care mama copilului nu este îndreptăţită la concediu de maternitate (pre şi postnatal)